top of page

https://www.urbandevelopmentcommunity.org/blog/

https://www.acm.cat/convocatoria-la-seleccio-destrategies-de-desenvolupament-urba-sostenible-cofinancades-traves-del

ORDEN HAP/2427/2015, DE 13 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO QUE SERÁN COFINANCIADAS MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020
 

REQUISITS GENERALS I CONTINGUT DE LES ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT: 

Les Estratègies hauran de respondre al contingut especificat en l'annex II, incloent els elements següents:

a)    La identificació inicial dels problemes o reptes urbans de l'àrea.

b)    Una anàlisi del conjunt de l'àrea urbana des d'una perspectiva integrada.

c)    Un diagnòstic de la situació de l'àrea urbana, així com la definició dels resultats esperats i la seva quantificació: valor actual i valor objectiu al final del 31 de desembre de 2022 a la base dels indicadors de resultat inclosos a l'annex III.

d)    La delimitació de l'àmbit d'actuació.

e)    Un Pla d'implementació de l'Estratègia que inclourà les línies d'actuació. S'entén per línia d'actuació: una mesura que instrumenta una política d'interès públic enquadrada en un objectiu específic, gestionat per una única entitat (beneficiari o organisme amb senda financera assignada) i caracteritzada per uns objectius concrets i uns procediments de gestió i esquemes de finançament homogenis.

f)     La descripció dels mecanismes de participació ciutadana i dels agents socials.

g)    La garantia de la capacitat administrativa per a la seva implementació.

h)   Referència als principis horitzontals i objectius transversals.

bottom of page